Sector Vitivinícola: se fija para el año 2017, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional

Sector Vitivinícola: se fija para el año 2017, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional.

 

Fijar en el 0,52% el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2016, que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2017, lo que equivale a 4.989 has. #BOE

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

MAPAMA Programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

objeto establecer la normativa básica aplicable a las siguientes medidas recogidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018.

a) Promoción de mercados en terceros países.

b) Reestructuración y reconversión de viñedos.

c) Eliminación de subproductos.

d) Innovación.

e) Cosecha en verde.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Inspeccións de equipos de aplicación de produtos fitosanitarios. ITEAF – Galicia

triptico Xunta ITEAF

La Xunta de Galicia acaba de publicar un tríptico informativo sobre las inspecciones de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. ITEAF

thumbnail of Triptico_ITEAF Galicia

CAL É A PERIOCIDADE DAS INSPECCIÓNS?

  • Todos os equipos deberán ser inspeccionados antes do 26 de novembro de 2016.
  • Se son equipos novos, deberán ser inspeccionados unha vez dentro dos cinco primeiros anos tras a súa compra.
  • As inspeccións posteriores unha vez feita a primeira, serán cada cinco anos, agás para os titulares enumerados no apartado 1 anterior, que será cada tres anos.
  • A partir do ano 2020, todos os equipos deberán ser inspeccionados cada tres anos.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

ORDE i EXTRACTO do 27 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2016.

2016-06-06_12-37-04

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto regular as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, consonte os requisitos e condicións establecidas para esta medida nas disposicións xerais do ámbito comunitario, estatal e autonómico.

2. O apoio para esta medida aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantación de viñas para calquera das superficies de viña das súas explotacións.

Orde

Extracto

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube

Medio Rural publica unha resolución para facilitar a compra e uso de produtos fitosanitarios en tanto se expide o correspondente carné de manipulador

  • Desta forma, poderase mercar e usar ditos produtos coa xustificación de estar en posesión da formación pertinente presentando dito certificado e a solicitude de expedición do novo carné
  • No caso da renovación do carné de nivel básico, este será renovado de forma automática coa presentación previa de dita solicitude e o carné antigo
A Consellería do Medio Rural emitiu hoxe unha Resolución pola que se ditan instrucións relativas ao procedemento para a expedición e renovación do carné básico de manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios. 

Nela, indícase que, en tanto non se expide o correspondente carné, e para os efectos da compra e uso de produtos fitosanitarios aos que habilita dito documento, poderase comprar e usar ditos produtos mediante a xustificación de que se está en posesión da formación pertinente coa presentación do certificado emitido pola entidade de formación autorizada -ben sexa da Xunta ou das entidades colaboradoras- e co xustificante da presentación da solicitude de emisión do carné ante as autoridades competentes.

Por outra banda, para o caso de renovación de carnés de nivel básico, dita renovación farase de forma automática coa presentación previa de dita solicitude e presentando o carné antigo. Neste senso, cabe lembrar que as renovacións de carnés son cada 10 anos.

Esta Resolución pode ser consultada na propia páxina web da Consellería do Medio Rural na seguinte ligazón: 

enlace Resolución Xunta de Galicia
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube